Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Ordenanzas Fiscais

Directorio de Ordenanzas Fiscais:


pdf  Ordenanza reguladora do prezo público por ensinanzas especiais, actividades de lecer, tempo libre e participación social  (85,55 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora das normas de utilización e prezo público polo uso da carpa municipal  (88,87 KB).  

pdf  Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles  (14,24 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica  (71,85 KB).  

pdf  Servizo de Axuda a Domicilio  (201,99 KB).  
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do SAD -Servizo de Axuda a Domicilio- no concello de Ortigueira.

pdf  Ordenanza fiscal Nº11 reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo na vía pública  (13,07 KB).  

pdf  Ordenanza fiscal nº12 reguladora da taxa por entrada de vehículos a través de beirarrúas reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías  (18,08 KB).  

pdf  Ocupación de terreos de uso público local  (74,17 KB).  
Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, asuelos, andamios e outras instalacións análogas.

pdf  Postos, barracas, casetas de venda, atraccións situadas en terreos de uso público e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica  (69,73 KB).  
Ordenanza reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, atraccións situadas en terreos de uso público e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica no concello de Ortigueira.

pdf  Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de recollida de residuos solidos urbáns  (120,26 KB).  

pdf  Expedición de documentos administrativos  (149,71 KB).  
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos no concello de Ortigueira.

pdf  Concesión de licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e o ordenamento urbano  (70,52 KB).  
Ordenanza reguladora da taxa por concesión de licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e o ordenamento urbano no concello de Ortigueira.

pdf  Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros no concello de Ortigueira.  (78,09 KB).  

pdf  Ordenanza fiscal reguladora da taxa por estudos na escola municipal de música  (160,76 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora da taxa por recollida e retirada de vehículos da vía pública no concello de Ortigueira.  (76,03 KB).  

pdf  Licencias de autotaxi e demais vehículos de aluguer  (76,74 KB).  
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias de autotaxi e demais vehículos de aluguer no concello de Ortigueira.

pdf  Ordenanza reguladora da taxa de cemiterio municipal no concello de Ortigueira.  (31,94 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora da taxa por distribución de auga no concello de Ortigueira.  (115,05 KB).  

pdf  Ordenanza que regula a entrada e o uso do Teatro Municipal da Beneficencia.  (18,71 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora do prezo público por prestación do servizo de transporte adaptado para persoas con graves dificultades de mobilidade no concello de Ortigueira.  (13,27 KB).  

doc  Comida a domicilio  (28 KB).  
Ordenanza reguladora do rpezo público do servizo de comida a domicilio.

pdf  Piscina e instalacións deportivas  (143,18 KB).  
Ordenanza reguladora da taxa por servizo de piscina e utilización doutras instalacións deportivas.

pdf  Ordenanza fiscal número 4 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras  (171,87 KB).  

pdf  Ordenanza fiscal regulada da taxa polo outorgamento de licenzas de apertura e pola intervención municipal en comunicacións previas ou declaracións responsables  (128,84 KB).  

doc  Imposto sobre actividades económicas  (42 KB).  
Ordenanza fiscal do imposto sobre actividades económicas.

pdf  Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana  (22,92 KB).  

pdf  Ordenanza reguladora de prezo público por vixilancia e estacionamento nos aparcadoiros do Festival Ortigueira  (114,28 KB).  

pdf  Ordenanza fiscal nº 29 reguladoras da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos con finalidade lucrativa  (103,18 KB).  

pdf  Prezo público 'Almorzos na escola'  (162,51 KB).  
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de gardería e almorzo no CEIP José María Lage.

pdf  Ordenanza fiscal nº28 reguladora da taxa e prezo público polos servizos municipais asociados á celebración de matrimonios civís  (103,28 KB).  


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA